Zakup używanego samochodu – jakie mamy prawa kiedy wystąpią w nim wady?

0
482
4/5 - (1 vote)

Kupno używanego samochodu może być świetnym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy, jednak niesie ze sobą pewne ryzyko. Wady ukryte mogą się pojawić po zakupie, a ich naprawa może być kosztowna. W tym artykule omówimy, jakie mamy prawa jako kupujący, gdy zauważymy wady w zakupionym samochodzie.

1. Wstęp

Zakup używanego samochodu to często niełatwa decyzja, gdyż nie mamy pewności co do jego stanu technicznego i jakości. Dlatego warto znać swoje prawa jako konsument, które przysługują nam w przypadku wystąpienia wad ukrytych po zakupie.

2. Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży to podstawa wszelkich roszczeń związanych z zakupem używanego samochodu. W umowie powinny być zawarte informacje dotyczące sprzedającego, kupującego, pojazdu oraz jego ceny. Umowa powinna też zawierać klauzulę dotyczącą rękojmi za wady oraz ewentualnych gwarancji.

3. Rodzaje wad

Wady w zakupionym samochodzie można podzielić na dwie kategorie:

 • Wady jawne – te, które można zauważyć podczas oglądania pojazdu przed zakupem, np. zarysowania czy wgniecenia.
 • Wady ukryte – te, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka i mogą się ujawnić dopiero po pewnym czasie użytkowania, np. usterki silnika czy układu hamulcowego.

4. Rękojmia za wady

Rękojmia za wady to instytucja prawna, która chroni kupującego przed wadami ukrytymi w zakupionym samochodzie. Przepisy dotyczące rękojmi za wady można znaleźć w Kodeksie cywilnym.

4.1. Terminy reklamacyjne

Terminy reklamacyjne to okresy, w których kupujący może zgłosić wady samochodu:

 • Jeśli chodzi o wady jawne, kupujący ma obowiązek zgłosić je sprzedawcy niezwłocznie po ich zauważeniu, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wydania rzeczy.
 • W przypadku wad ukrytych, kupujący ma prawo zgłosić wady w ciągu roku od wydania rzeczy, chyba że sprzedawca zawarł w umowie dłuższy termin na zgłaszanie wad.

4.2. Prawa kupującego

Kupujący, który zauważył wady w zakupionym samochodzie, ma prawo żądać:

 1. Naprawy wady w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 2. Wymiany samochodu na wolny od wad, jeśli naprawa wady nie jest możliwa lub generuje nadmierne koszty.
 3. Obniżenia ceny w stosunku do proporcji, w jakiej wartość rzeczy z wadą jest niższa od wartości rzeczy bez wad.
 4. Odstąpienia od umowy, jeśli wada jest istotna i uniemożliwia normalne użytkowanie samochodu.

4.3. Wyjątki

Rękojmia za wady nie przysługuje, jeśli:

 1. Kupujący wiedział o wadzie przed zawarciem umowy.
 2. Wada powstała w wyniku działania kupującego.
 3. W umowie sprzedaży strony wyłączyły odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

5. Gwarancja na używany samochód

Gwarancja na używany samochód to dodatkowe zabezpieczenie, które może być udzielane przez sprzedawcę. Warunki gwarancji powinny być określone w umowie sprzedaży. Gwarancja może obejmować konkretne elementy pojazdu lub cały pojazd, a także określać terminy i zasady naprawy w przypadku wystąpienia wad.

6. Jak zgłosić wadę

Jeśli zauważysz wadę w zakupionym samochodzie, powinieneś zgłosić ją sprzedawcy niezwłocznie. Zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie, najlepiej za pomocą listu poleconego lub e-maila, aby mieć dowód zgłoszenia. W zgłoszeniu opisz wadę, wskaż swoje żądanie (naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy) oraz podaj termin, w jakim oczekujesz realizacji żądania.

Sprzedawca powinien odpowiedzieć na zgłoszenie i zająć stanowisko co do zasadności żądania. W przypadku zgody na naprawę lub wymianę, sprzedawca powinien wskazać termin i sposób realizacji żądania.

Jeśli sprzedawca odmówi zaspokojenia żądania, nie odpowie na zgłoszenie lub nie spełni żądania w oznaczonym terminie, kupujący może podjąć dalsze kroki, takie jak mediacja, postępowanie przed rzecznikiem konsumentów lub pozew sądowy.

7. Postępowanie sądowe

W sytuacji, gdy negocjacje z sprzedawcą zakończą się niepowodzeniem, kupujący może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Warto pamiętać, że koszty sądowe oraz ewentualne koszty związane z radcą prawnym czy adwokatem mogą być znaczące. Warto więc dobrze rozważyć, czy wartość roszczenia uzasadnia podjęcie takich kroków.

Przed skierowaniem sprawy do sądu warto skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów, który może udzielić porady prawnej oraz pomóc w przygotowaniu pozwu.

8. Podsumowanie

Kupując używany samochód, warto znać swoje prawa jako konsument, aby w razie potrzeby móc dochodzić swoich roszczeń związanych z wadami pojazdu. Rękojmia za wady oraz ewentualna gwarancja udzielana przez sprzedawcę mogą stanowić ochronę przed kosztownymi naprawami. Ważne jest, aby w razie zauważenia wad samochodu niezwłocznie zgłosić je sprzedawcy i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli negocjacje z sprzedawcą nie przyniosą pożądanego efektu, można zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu, jednak warto wówczas dobrze rozważyć, czy wartość roszczenia uzasadnia takie działanie.