Zabrane prawo jazdy za potrącenia pieszego na pasach

0
448
5/5 - (1 vote)

1. Wprowadzenie

Potrącenie pieszego na pasach to sytuacja, która może mieć poważne konsekwencje zarówno dla sprawcy, jak i ofiary. Zgodnie z przepisami prawa, sprawca może stracić prawo jazdy za potrącenie pieszego na pasach. W artykule przedstawimy obowiązujące przepisy prawne dotyczące tej sytuacji, omówimy skutki dla obu stron, a także przedstawimy środki zapobiegawcze, które mogą pomóc w uniknięciu tego rodzaju zdarzeń drogowych.

2. Przepisy prawne dotyczące potrącenia pieszego na pasach

W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 493, z późn. zm.), kierujący pojazdem jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię na przejściu dla pieszych. Jeżeli kierowca nie przestrzega tych przepisów i doprowadza do potrącenia pieszego na pasach, może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną.

Odpowiedzialność karna wynika z art. 177 Kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 za spowodowanie wypadku drogowego. Jeżeli w wyniku wypadku doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pieszego lub jego śmierci, sprawca może odpowiadać na podstawie art. 178 Kodeksu karnego i ponieść karę pozbawienia wolności do lat 8.

Dodatkowo, zgodnie z art.96 ustawy Prawo o ruchu drogowym, sprawca może zostać pozbawiony prawa jazdy na okres od 3 miesięcy do 10 lat, a w przypadku powrotu do czynów zabronionych w okresie próby – na czas nieokreślony.

Warto również wspomnieć o odpowiedzialności cywilnej, która obejmuje obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej w wyniku wypadku. Obejmuje ona m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za utracone dochody oraz koszty leczenia i rehabilitacji.

3. Skutki potrącenia pieszego na pasach

3.1. Skutki dla sprawcy

Sprawca potrącenia pieszego na pasach musi liczyć się z następującymi konsekwencjami:

 1. Odpowiedzialność karna – jak wspomniano wcześniej, sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego, co wiąże się z koniecznością stawienia się przed sądem i ewentualnym odbyciem kary pozbawienia wolności.
 2. Utrata prawa jazdy – sprawca może zostać pozbawiony prawa jazdy na okres od 3 miesięcy do 10 lat, a w przypadku recydywy – na czas nieokreślony.
 3. Odpowiedzialność cywilna – sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej ofierze, co obejmuje m.in. zadośćuczynienie, odszkodowanie i koszty leczenia.
 4. Wpływ na ubezpieczenie – po wypadku, sprawca może spodziewać się wzrostu składki ubezpieczenia komunikacyjnego.

3.2. Skutki dla ofiary

Ofiara potrącenia na pasach może doświadczyć następujących skutków:

 1. Uraz fizyczny – może obejmować złamania, stłuczenia, a także uszkodzenia narządów wewnętrznych.
 2. Uraz psychiczny – ofiara może doświadczyć szoku pourazowego, lęku czy depresji.
 3. Następstwa ekonomiczne – ofiara może stracić zdolność do pracy, co wpłynie na jej dochody oraz może wymagać dodatkowych nakładów finansowych na leczenie i rehabilitację.

4. Środki zapobiegawcze

W celu zmniejszenia ryzyka potrąceń na pasach, można wprowadzić różne środki zapobiegawcze.

4.1. Edukacja

Edukacja zarówno kierowców, jak i pieszych, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ważne jest, aby kierowcy zdawali sobie sprawę z konieczności zachowania ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych oraz z obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Piesi powinni być uczeni, jak bezpiecznie korzystać z przejść dla pieszych, np. upewniając się, że kierowca zatrzymał się, zanim zaczną przechodzić przez jezdnię.

Kampanie społeczne, szkolenia i warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości o zagrożeniach związanych z potrąceniami na pasach oraz przestrzeganiu przepisów drogowych mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków.

4.2. Inżynieria ruchu drogowego

Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych może również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Przykłady takich rozwiązań to:

 1. Oznakowanie pionowe i poziome – wyraźne oznaczenie przejść dla pieszych, np. za pomocą znaków poziomych i pionowych, ułatwia kierowcom rozpoznanie przejścia oraz zwrócenie uwagi na pieszych.
 2. Oświetlenie – poprawa oświetlenia w miejscach, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych, może zwiększyć widoczność pieszych, zwłaszcza w nocy.
 3. Wyspy bezpieczeństwa – stosowanie wysp bezpieczeństwa na szerokich jezdniach może ułatwić pieszym przechodzenie przez jezdnię oraz zmusić kierowców do zwolnienia.
 4. Sygnalizacja świetlna – zastosowanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych może zwiększyć przestrzeganie przepisów przez kierowców i pieszych.

5. Podsumowanie

Zabrane prawo jazdy za potrącenie pieszego na pasach jest jedną z konsekwencji, z jakimi musi się liczyć sprawca tego rodzaju wypadków. Aby zmniejszyć ryzyko potrąceń na pasach, należy wprowadzać odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak edukacja kierowców i pieszych, poprawa infrastruktury drogowej oraz wzmożony nadzór i kontrola przestrzegania przepisów. Współpraca wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach jest kluczowa w celu zmniejszenia liczby tego rodzaju tragicznych zdarzeń.

Poprzez podnoszenie świadomości, wprowadzanie skutecznych strategii prewencyjnych i dbałość o bezpieczeństwo, zarówno kierowcy, jak i piesi, mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka potrąceń na przejściach dla pieszych oraz do budowania kultury bezpieczeństwa na drogach.

Pamiętajmy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach spoczywa na wszystkich uczestnikach ruchu, a przestrzeganie przepisów i zasady wzajemnego szacunku mogą przyczynić się do stworzenia bezpiecznego środowiska dla kierowców, pieszych i innych użytkowników dróg.