Upadłość z wniosku wierzyciela – jakie elementy powinien zawierać wniosek?

0
101
3/5 - (1 vote)

W prawie upadłościowym, wierzyciel jest jednym z podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Wniosek taki musi spełniać określone wymogi formalne i materialne, a jego złożenie niesie za sobą również pewne skutki prawne. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie i omówienie tych zagadnień.

Wstęp

Kiedy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli dłużnik znajduje się w stanie niewypłacalności. Stan niewypłacalności polega na tym, że dłużnik nie jest w stanie spełnić swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym wierzyciel musi wykazać, że dłużnik faktycznie jest niewypłacalny.

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości

Podstawa prawna

Podstawą prawną, od której należy wychodzić przygotowując wniosek, jest art. 23 Prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać określone elementy, które zostaną szczegółowo omówione poniżej.

Forma wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi być sporządzony na piśmie. Może to być zarówno dokument tradycyjny, jak i dokument elektroniczny, o ile spełnia on wymogi określone w przepisach o podpisie elektronicznym.

Elementy wniosku

Wskazanie sądu

Wniosek powinien być skierowany do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym dłużnik ma swoje siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dane identyfikacyjne wierzyciela

Wnioskodawca powinien podać swoje pełne dane, w tym: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę, a także numer identyfikacyjny REGON lub PESEL, jeżeli taki numer posiada.

Dane identyfikacyjne dłużnika

Wniosek powinien zawierać pełne dane dłużnika, takie jak: imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, a także numer identyfikacyjny REGON lub PESEL, jeżeli taki numer posiada.

Podstawę prawna złożenia wniosku

Wniosek musi zawierać odwołanie do konkretnego przepisu prawa upadłościowego, który uprawnia wierzyciela do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Informacje o zobowiązaniach

Wnioskodawca powinien przedstawić informacje dotyczące zobowiązań dłużnika, które nie zostały spełnione, wraz z określeniem ich wysokości, terminu wymagalności i podstawy prawnej.

Dowody niewypłacalności dłużnika

Wnioskodawca musi przedłożyć dowody na to, że dłużnik jest niewypłacalny. Mogą to być na przykład dokumenty potwierdzające, że dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, wyroki sądowe, tytuły egzekucyjne, czy informacje o innych postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi.

Dowody związane z przysługującym wierzycielowi wierzytelnością

Wnioskodawca powinien do wniosku załączyć dowody przysługującej mu wierzytelności. Mogą to być na przykład faktury, umowy, protokoły rozliczeń, potwierdzenia wpłat, korespondencja z dłużnikiem, dokumenty sądowe.

Oświadczenie o uiszczeniu opłaty sądowej

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Prawa upadłościowego, wierzyciel jest obowiązany do uiszczenia opłaty sądowej za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Kwotę tej opłaty określa ustawa – Prawo o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o uiszczeniu tej opłaty.

Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Skutki dla dłużnika

Głównym skutkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest to, że dłużnik staje się uczestnikiem postępowania upadłościowego. Oznacza to, że musi on podjąć odpowiednie kroki w celu obrony swoich praw i interesów. Jeżeli sąd uzna wniosek za zasadny, ogłosi upadłość dłużnika, co wiąże się z wieloma konsekwencjami, takimi jak: likwidacja majątku dłużnika, zaspokojenie roszczeń wierzycieli z tego majątku, a w przypadku osób fizycznych – także możliwość uzyskania tzw. czystego konta.

Skutki dla wierzyciela

Dla wierzyciela złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika oznacza możliwość zabezpieczenia swojej wierzytelności poprzez uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli sąd ogłosi upadłość dłużnika, wierzyciel będzie mógł zgłosić swoją wierzytelność do masy upadłości i ubiegać się o jej zaspokojenie.

Podsumowując, złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłość dłużnika jest skomplikowanym procesem, który wymaga starannej analizy sytuacji dłużnika, prawidłowego przygotowania wniosku oraz załączenia odpowiednich dowodów. Wszystkie te kroki są jednak niezbędne, aby skutecznie dochodzić swoich praw w postępowaniu upadłościowym.