Świadek w sprawie rozwodowej – kto może nim być?

0
102
5/5 - (1 vote)

W toku sprawy o rozwód Sąd musi ustalić stan faktyczny sprawy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i strony są zgodne co do chęci rozwodu rozprawa może odbyć się bez udziału świadków. Jednakże, jeśli małżonkowie nie są zgodni co do niektórych kwestii jak np. alimenty czy winy przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków może okazać się niezbędne. Świadka powołuje się na konkretną okoliczność- najczęściej celem wykazania winy jednej ze stron.

W toku sprawy o rozwód Sąd musi ustalić stan faktyczny sprawy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci i strony są zgodne co do chęci rozwodu rozprawa może odbyć się bez udziału świadków. Jednakże, jeśli małżonkowie nie są zgodni co do niektórych kwestii jak np. alimenty czy winy przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków może okazać się niezbędne. Świadka powołuje się na konkretną okoliczność- najczęściej celem wykazania winy jednej ze stron.

Kto może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Wybór świadka może mieć bardzo istotne znaczenie dla sprawy. Podczas rozprawy będą poruszane bardzo prywatne (a nawet intymne) kwestie z życia małżonków. W istocie to właśnie tej delikatnej sfery będą w znacznej mierze dotyczyć pytania Sądu, czy drugiej strony. Świadkiem powinna być osoba, która posiada wiedzę o sytuacji małżonków i przyczynach rozpadu małżeństwa, tak aby jej przesłuchanie wniosło istotne informacje do sprawy.
Możemy wyróżnić świadka z widzenia i świadka ze słyszenia. Świadek z widzenia to osoba która wiedzę o sytuacji małżonków czerpie z własnych obserwacji, która obserwowała relacje małżonków. Świadek ze słyszenia ma wiedze o sytuacji małżeńskiej z tzw. drugiej ręki, najczęściej z relacji jednej ze stron która np. zwierzała się świadkowi z problemów małżeńskich

Kto nie może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają pewne ograniczenia co do tego kto może być świadkiem w sprawie rozwodowej. Świadkiem nie może być osoba niezdolna do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń (wskutek np. choroby psychicznej). Świadkiem nie może być osoba małoletnia (dziecko w wieku poniżej 13 lat). Ponadto świadkiem nie może być również zstępny jednej ze stron (lub obu stron) poniżej 17 roku życia. Oznacza to, że nie można powołać na świadka dziecka małżonków, jeśli nie ukończyło ono 17 lat. Ponadto świadkiem nie może być również mediator (co do faktów, o których dowiedział się w związku prowadzeniem mediacji), chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji

Czy muszę pytać o zgodę zanim wskażę kogoś jako świadka?

Nie, nie ma obowiązku uzyskania zgody osoby, którą chcemy powołać w charakterze świadka, aby wnieść o przeprowadzenie dowodu z jej zeznań. Jeśli wniesiemy o przesłuchanie danej osoby w charakterze świadka i Sąd wezwie ją to będzie ona miała obowiązek stawić się
na wezwanie Sądu.

Czy świadek może odmówić zeznań?

Zasadą jest, że świadek ma obowiązek złożyć zeznania. Zgodnie z art. 261 § 1 kodeksu postępowania cywilnego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka,
z wyjątkiem: małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Oznacza to, że odmówić składania zeznań mogą dziadkowie stron, dzieci i wnuki a także rodzeństwo stron, powinowaci (np. szwagier czy szwagierka) oraz przysposobieni. Prawo odmowy zeznań trwa również po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

Ponadto świadek (w tym nienależący do powyższej grupy) może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Czy można wezwać na świadka kochanka/kochankę drugiej strony? Czy kochanek może odmówić zeznań?

Tak, można wezwać na świadka kochanka czy kochankę drugiej strony. Taki świadek będzie miał obowiązek stawić się w sądzie i złożyć zeznania, gdyż nie przysługuje mu prawo do odmowy składania zeznań (w przeciwieństwie do procesu karnego).

Co, jeśli świadek nie stawi się na wezwanie Sądu?

Ponownie należy wskazać, że świadek ma obowiązek stawić się na wezwanie Sądu. Jeśli świadek nie stawi się i nie usprawiedliwi swojej nieobecności (w przypadku choroby zwolnienie lekarskie musi zostać wystawione przez lekarza sądowego) Sąd może skazać świadka na grzywnę i wezwać go ponownie. Jeśli świadek ponownie bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie, wówczas Sąd może ponownie skazać świadka na grzywnę i zarządzić jego przymusowe sprowadzenie przez Policję.

Czy świadkowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu do Sądu?

Tak, świadek może żądać zwrotu koniecznych wydatków zwianych ze stawiennictwem na rozprawie (np. zwrotu za bilety). Ponadto świadek ma prawo do wynagrodzenia za utracony zarobek. W tym celu świadek musi złożyć w sądzie stosowny wniosek w terminie 3 dni.

Dobór świadków w sprawie rozwodowej może mieć istotne znaczenie dla uzyskania korzystnego wyniku sprawy (np. orzeczenia winy drugiej strony), dlatego ważne jest, aby była to decyzja przemyślana i z tego powodu warto skonsultować ją z profesjonalistą.

W sprawach rozwodowych pomocna może okazać się profesjonalna porada prawna. W takich sytuacjach ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym (adwokat rozwodowy), który pomoże zrozumieć prawa i obowiązki każdej ze stron oraz wesprze w podjęciu właściwych decyzji. Adwokat rozwodowy może również pomóc w przygotowaniu dokumentów prawnych oraz reprezentacji przed sądem, co może znacząco ułatwić cały proces rozwodowy.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Adwokacką Pirożek & Pirożek. Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym sprawy rozwodowe więcej na stronie https://pirozek.pl/rozwod-adwokat-katowice/