Rękojmia – kiedy obowiązuje?

0
268
4/5 - (1 vote)

1. Wstęp

Rękojmia jest jednym z podstawowych instytucji prawa cywilnego, służącym ochronie konsumenta w sytuacji, gdy zakupiony towar jest wadliwy. Jest to uprawnienie przewidziane w Kodeksie cywilnym, którego celem jest zapewnienie, że konsument otrzyma towar zgodny z umową. W niniejszym artykule omówione zostaną kluczowe aspekty związane z rękojmią, w tym jej definicja, różnice między rękojmią a gwarancją, podstawowe zasady obowiązywania rękojmi, a także roszczenia z niej wynikające.

2. Definicja rękojmi

Rękojmia to prawnie przewidziane uprawnienie, które chroni konsumenta w przypadku nabycia towaru z wadą. Rękojmia dotyczy zarówno wad fizycznych, jak i prawnych. W przypadku stwierdzenia wady towaru, konsument ma prawo dochodzić odpowiednich roszczeń od sprzedawcy. Rękojmia regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego, a dokładniej w jego art. 556-576.

3. Rękojmia a gwarancja

Chociaż rękojmia i gwarancja są często utożsamiane, istnieją między nimi pewne różnice. Rękojmia to obowiązek ustawowy, wynikający bezpośrednio z przepisów prawa, niezależnie od woli stron. Gwarancja zaś to dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy lub producenta, z wyrażone w formie umowy, które może zapewnić dodatkowe uprawnienia konsumentowi.

Oto niektóre istotne różnice między rękojmią a gwarancją:

 • Rękojmia jest uprawnieniem ustawowym, gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem.
 • Rękojmia obowiązuje z mocy prawa, gwarancja musi zostać udzielona przez sprzedawcę lub producenta.
 • W przypadku rękojmi, odpowiedzialność ponosi zawsze sprzedawca, podczas gdy gwarancję może udzielić zarówno sprzedawca, jak i producent.
 • Rękojmia ma ściśle określone ramy czasowe, natomiast okres gwarancji może być dowolnie ustalany przez strony.

4. Podstawowe zasady rękojmi

Kodeks cywilny określa podstawowe zasady obowiązywania rękojmi, takie jak czas jej trwania czy sposób zgłaszania wad towaru.

4.1. Czas obowiązywania rękojmi

Terminy rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym, wynoszą:

 • 2 lata od daty wydania towaru konsumentowi w przypadku wad fizycznych,
 • 1 rok od daty wydania towaru konsumentowi w przypadku wad prawnych.

Należy jednak zauważyć, że okres rękojmi może ulec skróceniu do jednego roku, jeśli chodzi o sprzedaż rzeczy używanych, o ile strony tak postanowią.

4.2. Zawiadomienie o wadzie

Konsument ma obowiązek zgłosić wadę sprzedawcy w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Jeśli tego nie uczyni, utraci on uprawnienia wynikające z rękojmi. W przypadku wad prawnych, o których sprzedawca nie poinformował kupującego, termin do zgłoszenia wady wynosi rok.

5. Wady jawne a wady ukryte

Wady towaru dzielą się na jawne i ukryte. Wady jawne to takie, które można łatwo zauważyć podczas normalnego użytkowania towaru, np. uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, braki części. Wady ukryte to te, które nie są widoczne bez przeprowadzenia szczegółowych badań, np. wewnętrzne uszkodzenia, niezgodność z przepisami technicznymi.

W przypadku wad jawnych, konsument powinien zgłosić je sprzedawcy przed zawarciem umowy lub podczas odbioru towaru. Jeżeli tego nie zrobi, może utracić roszczenia z tytułu rękojmi związane z tymi wadami. W przypadku wad ukrytych, konsument powinien zgłosić je sprzedawcy niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia stwierdzenia wady.

6. Roszczenia z tytułu rękojmi

Konsument, który stwierdzi wadę towaru, ma prawo zgłosić odpowiednie roszczenia wobec sprzedawcy. W zależności od sytuacji może żądać:

 1. Wymiany towaru na wolny od wad – jeśli wymiana jest możliwa i nie wymaga nadmiernych kosztów.
 2. Naprawy towaru – jeśli naprawa jest możliwa i nie wymaga nadmiernych kosztów.
 3. Obniżenia ceny – jeśli wada jest istotna, ale konsument nie chce wymiany ani naprawy.
 4. Odstąpienia od umowy – jeśli wada jest istotna i konsument nie chce skorzystać z pozostałych roszczeń.

Konsument może również zgłosić inne roszczenia, jeśli wynika to z przepisów prawa lub umowy.

7. Ograniczenia i wyłączenia rękojmi

W niektórych przypadkach rękojmia może zostać wyłączona lub ograniczona. Do takich sytuacji należą:

 1. Sprzedaż towarów używanych – jak wcześniej wspomniano, okres rękojmi może zostać skrócony do jednego roku, jeśli strony tak postanowią.
 2. Wyłączenie rękojmi za niektóre wady – jeśli sprzedawca poinformował kupującego o wadach towaru przed zawarciem umowy, konsument nie może żądać roszczeń z tytułu rękojmi za te wady.
 3. Wyłączenie rękojmi w umowie między przedsiębiorcami – przedsiębiorcy mogą postanowić wyłączyć rękojmię w umowie sprzedaży. W takim przypadku, odpowiedzialność sprzedawcy może być ograniczona do odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub innych przepisów prawa.

Należy pamiętać, że wyłączenie rękojmi lub jej ograniczenie w umowach z udziałem konsumentów jest niedozwolone.

8. Podsumowanie

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego mająca na celu ochronę konsumentów przed wadliwymi towarami. Obowiązuje z mocy prawa, co oznacza, że strony nie muszą w umowie wyraźnie się na nią zgodzić. Rękojmia obejmuje wady fizyczne oraz prawne, a konsument może zgłosić różne roszczenia, takie jak wymiana towaru, naprawa, obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy.

Różni się od gwarancji, która jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy lub producenta i może zapewniać dodatkowe uprawnienia dla konsumenta. Rękojmia jest uprawnieniem ustawowym, a okres jej obowiązywania wynosi zwykle dwa lata dla wad fizycznych i jeden rok dla wad prawnych.

Konsument powinien zgłosić wady w odpowiednich terminach, aby nie stracić swoich uprawnień. Ważne jest również, aby odróżniać wady jawne od ukrytych i zgłaszać je odpowiednio.

Mimo że istnieją pewne ograniczenia i wyłączenia rękojmi, ogólnie jest to skuteczne narzędzie ochrony praw konsumentów. Przedsiębiorcy i sprzedawcy powinni pamiętać o swoich obowiązkach wynikających z rękojmi, a konsumenci powinni znać swoje prawa, aby móc skutecznie dochodzić roszczeń w przypadku nabycia wadliwego towaru.

Zdobywanie wiedzy na temat rękojmi może być kluczowe dla konsumentów i sprzedawców, gdyż umożliwia im odpowiednie reagowanie w sytuacjach problemowych, a także właściwe korzystanie z przysługujących praw i obowiązków.