Powołanie się na błąd przy podpisaniu umowy, czyli co zrobić jeżeli jedna firma próbuje podszywać się pod inną

0
333
5/5 - (1 vote)

1. Wstęp

Podpisywanie umów stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej i jest nieodzownym elementem współpracy pomiędzy firmami. Niestety, zdarza się, że strona próbuje podszyć się pod inną firmę, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się tematyce błędu przy podpisaniu umowy oraz zastanowimy się, jak postępować w sytuacji, gdy jedna firma próbuje podszyć się pod inną.

2. Pojęcie błędu w umowach

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje błędów, które mogą wystąpić przy podpisaniu umowy: błąd przedmiotowy i błąd osobowy.

2.1. Błąd przedmiotowy

Błąd przedmiotowy dotyczy samej treści umowy, np. niezrozumienia istotnych jej postanowień. Skutkiem błędu przedmiotowego może być nieważność umowy lub jej zmiana, jeśli strony wyrażą na to zgodę.

2.2. Błąd osobowy

Błąd osobowy dotyczy sytuacji, gdy osoba podpisująca umowę pomyliła się co do tożsamości drugiej strony. Przykładem może być podpisanie umowy z firmą, która podszywa się pod inną. W takiej sytuacji, można powołać się na błąd osobowy.

3. Symulacja umowy i podszywanie się pod inną firmę

Symulacja umowy to zawarcie umowy pozorowanej, w której zawarte zobowiązania nie mają być rzeczywiście realizowane. Podszywanie się pod inną firmę przy zawieraniu umowy może być traktowane jako przypadek symulacji umowy, jeżeli celem takiego działania było wprowadzenie drugiej strony w błąd i uzyskanie niezasłużonych korzyści.

**4. Kiedy można powołać się na błąd w umowie**

Powołanie się na błąd osobowy jest możliwe, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Istotność błędu: Błąd musi dotyczyć istotnej kwestii umowy, co do której pomyłka nie mogła zostać zignorowana.
 • Uzasadniona pomyłka: Błąd musi wynikać z okoliczności, które uzasadniają pomyłkę, np. działanie podszywającej się firmy.
 • Brak winy poszkodowanej strony: Poszkodowany musi wykazać, że nie ponosi winy za powstanie błędu.

5. Skutki prawne powołania się na błąd

W zależności od sytuacji, powołanie się na błąd przy zawieraniu umowy może prowadzić do następujących skutków prawnych:

5.1. Unieważnienie umowy

Jeżeli błąd dotyczy istotnej kwestii umowy i zostały spełnione powyższe warunki, można żądać unieważnienia umowy. Unieważnienie powoduje, że umowa zostaje uznana za nieważną od chwili zawarcia.

5.2. Zmiana treści umowy

W niektórych przypadkach możliwe jest zmienienie treści umowy, tak aby usunąć niezgodności wynikające z błędu. Może to dotyczyć na przykład korekty danych osobowych, które zostały podane przez podszywającą się firmę.

5.3. Odszkodowanie

W przypadku, gdy strona, która zawarła umowę w błędzie, poniosła szkodę w wyniku tego błędu, może dochodzić odszkodowania od strony, która zawarła umowę w złej wierze.

6. Jak postępować w przypadku podejrzenia podszywania się pod inną firmę

Jeżeli podejrzewasz, że firma, z którą zawierasz umowę, próbuje podszyć się pod inną, powinieneś:

 1. Przerwać negocjacje lub podpisywanie umowy.
 2. Sprawdzić dane firmy w rejestrze przedsiębiorców oraz porównać je z danymi podanymi przez podejrzaną firmę.
 3. Skontaktować się z rzeczywistą firmą i zapytać o potencjalną współpracę lub związki z podejrzaną firmą.
 4. Jeżeli niezbędne, zgłosić sprawę odpowiednim organom ścigania.

7. Sposoby zapobiegania próbom podszywania się pod inne firmy

Aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia w błąd przez firmę podszywającą się pod inną, warto:

 1. Dokładnie sprawdzać dokumenty przed zawarciem umowy, w tym rejestry publiczne.
 2. Wykonywać due diligence przedsiębiorstw, z którymi planujesz współpracę. 3. Zwracać uwagę na wszelkie nieścisłości, błędy lub niezgodności w dokumentach oraz komunikacji z firmą.
 1. Stosować bezpieczne metody komunikacji oraz wymiany dokumentów, takie jak szyfrowane wiadomości e-mail.
 2. W miarę możliwości, spotykać się osobiście z przedstawicielami firmy, aby upewnić się co do ich tożsamości i autentyczności.
 3. Weryfikować referencje przedsiębiorstw, sprawdzając ich wcześniejszą współpracę z innymi firmami.
 4. Korzystać z usług prawników, doradców czy audytorów do analizy umów i potencjalnych ryzyk związanych z zawieraniem umów.

8. Podsumowanie

Powołanie się na błąd przy podpisaniu umowy może być istotnym środkiem ochrony prawnej w sytuacji, gdy jedna firma próbuje podszyć się pod inną. Ważne jest jednak, aby wpierw podjąć odpowiednie kroki w celu zweryfikowania tożsamości firmy oraz jej wiarygodności. Zapobieganie tego rodzaju sytuacjom oraz odpowiednie postępowanie w przypadku ich wystąpienia może zminimalizować ryzyko utraty środków finansowych oraz negatywnych konsekwencji prawnych.

Pamiętaj, że artykuł ten ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku wystąpienia konkretnych problemów prawnych związanych z zawieraniem umów, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub innym specjalistą w celu uzyskania profesjonalnej porady.