Jak napisać skutecznie pozew o zachowek (część spadku)?

0
327
5/5 - (1 vote)

W przypadku, gdy dana osoba uważa, że nie otrzymała należnego jej zachowku, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić, jak napisać skuteczny pozew o zachowek, by zwiększyć swoje szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

1. Zrozumienie zachowku

Zachowek to część spadku, która przysługuje bliskim zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie lub zostali wydziedziczeni. Polskie prawo chroni te osoby, dając im możliwość dochodzenia swoich praw w drodze sądowej. Zachowek przysługuje:

 • małżonkowi,
 • dzieciom,
 • rodzicom zmarłego,
 • innym bliskim osobom, jeśli ustawa tak stanowi.

2. Wymogi formalne pozwu o zachowek

Przed złożeniem pozwu o zachowek należy upewnić się, że spełniono wszystkie wymogi formalne. W tym celu warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

a. Sprawdzenie terminów

Pozew o zachowek można złożyć w ciągu 3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o swoim prawie do zachowku oraz o osobie, która jest zobowiązana do jego zapłacenia.

b. Zgromadzenie dokumentów

Do pozwu o zachowek należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak:

 • akty zgonu,
 • akty urodzenia,
 • małżeństwa,
 • testament (jeśli istnieje),
 • dowody na wartość majątku zmarłego.

c. Określenie wartości zachowku

W pozwie o zachowek należy określić wartość żądanej sumy. Jest ona zależna od wartości majątku zmarłego oraz od stopnia pokrewieństwa z nim. Wartość zachowku dla poszczególnych osób wynosi:

 • dla małżonka – 1/2 wartości udziału, jaki przypadałby mu w przypadku dziedziczenia ustawowego,
 • dla dzieci, rodziców i innych osób uprawnionych – 2/3 wartości udziału, jaki przypadałby im w przypadku dziedziczenia ustawowego.

d. Wskazanie strony pozwanej

W pozwie o zachowek należy wskazać stronę pozwaną, czyli osobę zobowiązaną do zapłaty zachowku. Może to być:

 • spadkobierca testamentowy,
 • spadkobierca ustawowy,
 • osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

3. Sformułowanie żądań w pozwie

W pozwie o zachowek warto jasno i precyzyjnie sformułować swoje żądania. Należy w nim zawrzeć:

 • żądanie uznania prawa do zachowku,
 • żądanie zapłaty określonej sumy tytułem zachowku,
 • żądanie uiszczenia odsetek ustawowych od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty,
 • żądanie pokrycia kosztów procesu.

4. Przykład pozwu o zachowek

Oto przykładowy wzór pozwu o zachowek, który można wykorzystać jako punkt wyjścia do opracowania własnego pisma:

Sąd Rejonowy (nazwa sądu)
Wydział Cywilny
ul. (adres sądu)
(nr sprawy)

(imię, nazwisko i adres powoda)
tel. (numer telefonu)
e-mail (adres e-mail)

(imię, nazwisko i adres pozwanego)

Pozew o zachowek

I. Wniosek

Wnoszę o zasądzenie od (imię, nazwisko pozwanego) na rzecz (imię, nazwisko powoda) kwoty (kwota żądanego zachowku) zł tytułem zachowku, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.

II. Okoliczności sprawy

1. (imię, nazwisko zmarłego) zmarł dnia (data zgonu), pozostawiając po sobie majątek obejmujący (opis majątku zmarłego).
2. W dniu śmierci (imię, nazwisko zmarłego) byłam/jestem jego (stopień pokrewieństwa z zmarłym).
3. (imię, nazwisko zmarłego) pozostawił testament, w którym (opis postanowień testamentu dotyczących powoda, jeśli dotyczy).
4. W wyniku dziedziczenia testamentowego pozwanemu przypada (opis udziału pozwanego w spadku).
5. Wartość majątku pozostawionego przez (imię, nazwisko zmarłego) wynosi (kwota), co wynika z (opis źródła informacji o wartości majątku, np. operatu szacunkowego, wyceny majątku).
6. Na podstawie art. 991 Kodeksu cywilnego jako (stopień pokrewieństwa z zmarłym) mam prawo do zachowku.

Wartość udziału, jaki przypadałby mi w przypadku dziedziczenia ustawowego, wynosi (kwota), a 2/3 tej wartości, czyli kwota przysługującego mi zachowku, to (kwota żądanego zachowku).
(Imię, nazwisko pozwanego) nie wypełnił obowiązku zapłaty zachowku, mimo upływu (liczba) dni od dnia, w którym poinformowałam/łem go o swoim żądaniu zachowku (jeśli dotyczy).
III. Dowody

W sprawie przedstawiam następujące dowody:

Akt zgonu (imię, nazwisko zmarłego) - załącznik nr 1.
Akt urodzenia (imię, nazwisko powoda) - załącznik nr 2.
Akt małżeństwa (imię, nazwisko powoda i zmarłego) - załącznik nr 3 (jeśli dotyczy).
Testament (imię, nazwisko zmarłego) - załącznik nr 4 (jeśli dotyczy).
(Opis dodatkowych dowodów dotyczących wartości majątku zmarłego, np. operat szacunkowy, wycena majątku) - załącznik nr 5.
IV. Podsumowanie

Wobec powyższego, wnoszę o zasądzenie od (imię, nazwisko pozwanego) na rzecz (imię, nazwisko powoda) kwoty (kwota żądanego zachowku) zł tytułem zachowku, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.

(imię, nazwisko powoda)
(data)
(podpis powoda)

Przed złożeniem pozwu o zachowek warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem, który pomoże upewnić się, że dokumenty są właściwie sformułowane i spełniają wszystkie wymogi formalne.

5. Postępowanie sądowe

Po złożeniu pozwu o zachowek, sąd wyznacza termin rozprawy, na której obie strony będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów oraz dowodów. Postępowanie sądowe może zakończyć się wydaniem wyroku, który może przyznać powodowi żądaną kwotę lub oddalić pozew. Warto pamiętać, że wyrok nie jest ostateczny – można od niego odwołać się do sądu wyższej instancji.

6. Realizacja wyroku

Jeżeli wyrok sądu przyznaje powodowi żądaną kwotę tytułem zachowku, pozwanemu przysługuje obowiązek zapłaty tej kwoty w określonym terminie. W przypadku, gdy pozwanego nie wypełni tego obowiązku, powód ma prawo wystąpić z wnioskiem o egzekucję komorniczą, który pozwoli na przymusowe ściągnięcie długu.

a. Wniosek o egzekucję komorniczą

Aby złożyć wniosek o egzekucję komorniczą, należy wypełnić odpowiedni druk, do którego załączyć należy wyrok sądu z klauzulą wykonalności oraz dowód zapłaty opłaty sądowej. Wniosek składa się do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika.

b. Działania komornika

Komornik ma prawo podjąć różne czynności mające na celu ściągnięcie długu, takie jak zajęcie wynagrodzenia, świadczeń, rachunków bankowych czy egzekucję majątku dłużnika. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego, komornik przekazuje powodowi ściągniętą kwotę.

7. Podsumowanie

Proces dochodzenia prawa do zachowku może być skomplikowany i czasochłonny. Ważne jest, aby przygotować skuteczny pozew, który uwzględnia wszystkie wymogi formalne oraz przedstawić odpowiednie dowody, które pozwolą sądowi na właściwą ocenę sprawy. Przed złożeniem pozwu warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże upewnić się, że pismo spełnia wszystkie wymogi i zwiększy szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.